„W całej Polsce młodzież i dzieci zbierają Elektrośmieci”

Regulamin konkursu

REGULAMIN "KONKURSU EKOLOGICZNEGO – Młodzień kontra elektrośmieci" ("Regulamin")

 • Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród wszystkich grup społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, ale również dorosłych mających bezpośredni wpływ na edukację młodego pokolenia (rodziców i nauczycieli). Uczestnikami konkursu będą szkoły wszystkich stopni oraz przedszkola i ośrodki młodzieżowe, jednak mamy nadzieję, że uczniowie tych szkół zaangażują w działania ekologiczne całe środowiska lokalne. Konkurs będzie polegał na aktywnej zbiórce elektrośmieci, czyli wszystkich zużytych bądź zniszczonych urządzeń działających na prąd lub na baterie, jak również samych baterii, świetlówek, tuszy i tonerów. KAŻDA szkoła ZOSTANIE NAGRODZONA.

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie "Konkurs ekologiczny – Młodzież kontra elektrośmieci" jest

  • Serwisownia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-992 Warszawa, ul. Jagiellońska 88bud. 40, posługująca się numerem NIP 8862978713, REGON 022010234, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438773, numer w rejestrze Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska E0020518Z zwana dalej "Firmą".


 1. Fundatorem:

  • nagród rzeczowych bądź finansowych w Konkursie jest Firma Serwisownia Polska Sp. z o.o.

  • dyplomów, wyróżnień i nagród w formie albumów książkowych lub pakietów edukacyjnych w Konkursie jest Firma Serwisownia


 1. Odbiór sprzętu zlecony jest partnerowi Firmy Serwisownia:

  • TERRA Recycling, za logistykę i kontakt z placówkami odpowiada Firma Serwisownia.

  • Konkurs będzie prowadzony w sposób ciągły na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wszystkich stopni publiczne i niepubliczne (w tym specjalne i integracyjne) oraz Ośrodki Wychowawcze mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 4.  Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

 1. Konkurs ma charakter ciągły, jednak Regulamin obejmuje XI etap Konkursu w dniach 15 września 2017 do 31 maja 2018r. W okresie wakacyjnym (01 lipca – 31 sierpnia), ze względu na specyfikę uczestników zbiórka będzie prowadzona, jednak okres ten zaliczany jest do kolejnej edycji. Najpóźniej do 30 września 2018 r. zostanie ogłoszony Regulamin Konkursu dotyczący kolejnej edycji.

 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

  1. prawidłowo wypełnić formularz konkursowy zamieszczony na stronach Organizatorów: www.oddajelektrosmieci.pl i przesłać go na adres e-mail:biuro@serwisownia.pl, zgłoszenia będą przyjmowane również telefonicznie pod numerami 22 225 29 30

  2. uczestnicy poprzednich edycji nie muszą ponownie wypełniać formularza zgłoszeniowego.

  3. rezygnację z Konkursu prosimy przesyłać drogą mailową na adres konkursowy, jeśli nie mają Państwo możliwości kontynuować udziału w Konkursie. Ze względu na dbałość o środowisko naturalne nie przyjmujemy zgłoszeń pocztą tradycyjną ani faksem!!!

  4. uczestnik Konkursu musi posiadać wyznaczone miejsce, w którym będzie składował zbierany sprzęt, tak aby nie zagrażało to zdrowiu ani życiu uczniów;

  5. dokonać zbiórki elektrośmieci czyli zużytych bądź zniszczonych urządzeń działających na baterie lub na prąd, baterii i świetlówek (ZSEiE) oraz zgłosić ten fakt Firmie pod adres: biuro@serwisownia.pl, lub telefonicznie od numerami 22 225 29 30

  6. Firma zobowiązuje się dokonać odbioru w ustalonym podczas kontaktu terminie. Terminarz odbiorów z poszczególnych lokalizacji jest ustalany indywidualnie i uczestnicy będą informowani przez Dział Logistyczny Firmy podczas bieżących kontaktów indywidualnych.

  7. Uczestnicy mogą zgłaszać gotowość przekazania elektrośmieci przez cały okres trwania Konkursu, a terminy odbiorów będą podawane indywidualnie. Firma może dokonywać odbiorów od tych samych uczestników wielokrotnie podczas trwania Konkursu w zależności od ilości zebranego sprzętu.

  8. Odbiór elektorśmieci będzie możliwy w momencie gdy uczestnik zbierze powyżej 1000kg urządzeń.

  9. Oddawane urządzenia nie mogą mieć usuniętych intencjonalnie elementów elektronicznych oraz okablowania (przyjmujemy każdy zniszczony sprzęt, jednak powinien on być w miarę kompletny). Sprzęt z którego w sposób zamierzony usunięto elektronikę nie będzie wliczany w masę całkowitą oddanych urządzeń.

  10. Oddawane sprzęty powinny być spisane zgodnie z załącznikiem „Spis sprzętu ZSEiE”.

  11. Każdy uczestnik otrzyma pełną dokumentację utylizacji zgodnie z przepisami prawa (Karta Przekazania Odpadów z wyszczególnionym kodem odpadu oraz wagą), KPO zostaną wysłane do uczestników pocztą tradycyjną.

 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nieograniczoną ilość zużytego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego jednorazowo lub wielokrotnie w trakcie trwania IX edycji.

 4. Oddanie Firmie elektrośmieci jest jednoznaczne z zrzeczeniem się praw do przekazanego sprzętu, w celu poddania go utylizacji. Firma zobowiązuje się, że oddany sprzęt nie trafi ponownie na rynek w pierwotnej formie.

 5. .Zbiórce podlegają WSZYSTKIE zużyte sprzęty zasilane prądem elektrycznym, zarówno z gniazdka, jak i za pomocą baterii/zasilaczy itp., zasilacze, baterie, świetlówki oraz tusze i tonery. Poniżej przedstawiamy listę podstawową odbieranych sprzętów, w podziale na grupy zgodnie z Ustawą o ZSEiE, jednak organizator zobowiązuje się odebrać każdy rodzaj ZSEiE.

Grupy ZSEiE:

I. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące

 2. Chłodziarki

 3. Zamrażarki

 4. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności

 5. Pralki

 6. Suszarki do ubrań

 7. Zmywarki

 8. Urządzenia kuchenne, w tym kuchenki

 9. Piece elektryczne

 10. Elektryczne płyty grzejne

 11. Mikrofalówki

 12. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności

 13. Elektryczne urządzenia grzejne

 14. Grzejniki elektryczne

 15. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych

 16. Wentylatory elektryczne

 17. Urządzenia klimatyzacyjne

 18. Pozostały sprzęt wentylujący, wyciągi wentylacyjne i sprzęt konfekcjonujący

II. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (AGD):

 1. Odkurzacze

 2. Zamiatacze do dywanów

 3. Pozostałe urządzenia czyszczące

 4. Urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych

 5. Żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i pozostałe urządzenia służące do pielęgnacji ubrań

 6. Tostery

 7. Frytownice

 8. Rozdrabniacze, młynki do kawy oraz urządzenia do otwierania i zamykania pojemników i opakowań

 9. Noże elektryczne

 10. Urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, szczotkowania zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała

 11. Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu

 12. Wagi

 13. Pozostałe małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

III. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny:

 1. Scentralizowane przetwarzanie danych: Komputery duże

 2. Scentralizowane przetwarzanie danych: Stacje robocze

 3. Scentralizowane przetwarzanie danych: Jednostki drukujące

 4. Komputery osobiste: stacjonarne, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

 5. Komputery osobiste: Laptopy, w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura

 6. Komputery osobiste: Notebooki

 7. Komputery osobiste: Notepady

 8. Komputery osobiste: Drukarki

 9. Komputery osobiste: Sprzęt kopiujący

 10. Komputery osobiste: Elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania

 11. Komputery osobiste: Kalkulatory kieszonkowe i biurowe

 12. Komputery osobiste: Pozostały sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną

 13. Komputery osobiste: Terminale i systemy użytkownika

 14. Komputery osobiste: Faksy

 15. Komputery osobiste: Teleksy

 16. Komputery osobiste: Telefony

 17. Komputery osobiste: Automaty telefoniczne

 18. Komputery osobiste: Telefony bezprzewodowe

 19. Komputery osobiste: Telefony komórkowe

 20. Komputery osobiste: Systemy zgłoszeniowe/ sekretarki automatyczne

 21. Komputery osobiste: Pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji za pomocą technologii telekomunikacyjnej

IV. Sprzęt audiowizualny:

 1. Odbiorniki radiowe

 2. Odbiorniki telewizyjne

 3. Kamery video

 4. Sprzęt video

 5. Sprzęt hi-fi

 6. Wzmacniacze dźwięku

 7. Instrumenty muzyczne

 8. Pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, w tym sygnałów lub innych technologii, dystrybucji dźwięku i obrazu za pomocą technologii telekomunikacyjnych

V. Sprzęt oświetleniowy:

 1. Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych

 2. Liniowe lampy fluorescencyjne

 3. Kompaktowe lampy fluorescencyjne

 4. Wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy halogenkowe

 5. Niskoprężne lampy sodowe

 6. Pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek

VI. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych:

 1. Wiertarki

 2. Piły

 3. Maszyny do szycia

 4. Urządzenia do skręcania, mielenia, piaskowania, przemiału, piłowania, cięcia, nawiercania, robienia otworów, nabijania, składania, gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów

 5. Narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań

 6. Narzędzia do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań

 7. Urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego typu nanoszenia cieczy lub substancji gazowych innymi metodami

 8.  Narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych

 9.  Pozostałe narzędzia elektryczne i elektroniczne

VII. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy:

 1. Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe

 2. Kieszonkowe konsole do gier video

 3. Gry video

 4. Komputerowo sterowane urządzenia do uprawiania sportów rowerowych, nurkowania,

 5. biegania, wiosłowania

 6. Sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi

 7. Automaty uruchamiane monetą, banknotem

VIII. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów:

 1. Sprzęt do radioterapii

 2. Sprzęt do badań kardiologicznych

 3. Sprzęt do dializoterapii

 4. Sprzęt do wentylacji płuc

 5. Urządzenia medyczne wykorzystujące technikę nuklearną

 6. Sprzęt laboratoryjny do diagnozowania in vitro

 7. Analizatory

 8. Zamrażarki laboratoryjne

 9. Testy płodności

 10. Pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności

IX. Przyrządy do nadzoru i kontroli:

 1. Czujniki dymu

 2. Regulatory ciepła

 3. Termostaty

 4. Urządzenia pomiarowe ważące lub do nastawu używane w gospodarstwie domowym lub jako sprzęt laboratoryjny

 5. Pozostałe przyrządy nadzoru i kontroli używane w obiektach i instalacjach przemysłowych (np. w panelach sterowniczych)

X. Automaty do wydawania:

 1.  Automaty do wydawania napojów gorących

 2. Automaty do wydawania butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami

 3.  Automaty do wydawania produktów stałych

 4. Automaty do wydawania pieniędzy - bankomaty

 5. Inne wydające wszelkiego rodzaju produkty

Zgłaszając się do Konkursu uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie bieżących informacji o przebiegu zbiórki w jego placówce na stronach: www.lop.org.pl,www.oddajelektrosmieci.pl oraz w czasopiśmie „Przyroda Polska”.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

 1. Każdy uczestnik, który spełnia warunki określone w § 2 i 3 Regulaminu otrzyma nagrodę rzeczową lub w formie pieniężnej w zależności od ilości i jakości zebranego sprzętu od Firmy.

 2. Nagrody będą przekazywane uczestnikom po zakończeniu każdej z edycji Konkursu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia każdej z edycji czyli: XI edycja do 30 czerwca 2018 r. Z zastrzeżeniem, że uczestnik musi najpierw odesłać wymagany wypełniony Formularz Nagród zawierający informację o formie nagrody (rzeczowa bądź finansowa) i formie jej przekazania (paczka, przekaz lub numer konta). Uczestnik ma prawo przenieść uzbieraną kwotę do rozliczenia w kolejnych edycjach.

 3. Na podstawie Kart Przekazania Odpadów Firma poinformuje uczestnika o uzbieranej przez szkołę kwocie zgodnej z ustalonym cennikiem (cennik jest integralną częścią Regulaminu Konkursu). Informacja ta zostanie przekazana pocztą elektroniczną, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Kwota uzbierana przez uczestnika zostanie przeznaczona na zakup nagrody rzeczowej, adekwatnej do potrzeb uczestnika. Jeżeli jednak uczestnik będzie chciał sam rozdysponować środki pieniężne uzbierane w wyniku zbiórki, to środki na nagrodę zostaną przelane na konto Placówki. Kwota uzyskana przez uczestnika powinna być przeznaczona na działania skierowane do uczniów (jak w par. 5 punkt 1b). Uczestnik może kumulować uzbierane kwoty i odebrać je/ rozdysponować w kolejnych edycjach.

 5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający zaangażowanie ekologiczne Placówki. Wyróżnienia zostaną przyznane 10 najbardziej aktywnym szkołom, zgodnie z przelicznikiem waga zebranych elektrośmieci na 1 ucznia danej szkoły.

 6. Organizatorzy będą regularnie informować o przebiegu Konkursu na swoich stronach internetowych.

§ 5. Nagrody.

 1. Nagrodami w Konkursie są:

a) nagrody rzeczowe zakupione przez Firmę za kwotę uzbieraną przez uczestnika podczas trwania każdej z edycji. Kwota uzależniona jest od ilości i jakości zebranego ZSEiE zgodnie z cennikiem, który jest integralną częścią Regulaminu. Kwota ta zostanie rozdysponowana zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika (zakup potrzebnego sprzętu, materiałów dydaktycznych, zakup drzewek itp.).

b) świadczenie pieniężne uzależnione od ilości i jakości zebranego ZSEiE zgodnie z cennikiem w przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z nagrody rzeczowej na rzecz dofinansowania działań skierowanych do uczniów (dofinansowanie wycieczek, pomoc finansowa choremu przewlekle uczniowi itp.) zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika.

c) dyplomy LOP dla wszystkich placówek biorących udział w Konkursie świadczące o zaangażowaniu placówki w działania proekologiczne.

d) wyróżnienia LOP dla 10 najbardziej aktywnych uczestników, zgodnie z przelicznikiem: waga zebranych elektrośmieci na 1 ucznia danej szkoły. Nagrody zostaną przekazane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia każdej z edycji Każda placówka może na koniec edycji przenieść uzbieraną kwotę na kolejną edycję zgłaszając to pod adresem biuro@serwisownia.pl

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem powiadomienia wartości nagrody rzeczowej lub świadczenia pieniężnego wynikające z błędnego podania przez uczestnika Konkursu adresu, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o uzbieranej przez uczestnika kwocie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez uczestnika Konkursu danych, w tym adresu lokalizacji oraz za wszelkie ich zmiany.

 3. W celu przekazania nagród będą zbierane przez Firmę dane w Formularzu Zgłoszeniowym oraz Formularzu Nagród.

 4. Zmiany teleadresowe prosimy podawać na adres Konkursu.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatorów na adres: Serwisownia Polska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 bud. 40, 00-992 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs ekologiczny – Młodzież kontra elektrośmieci" w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia edycji, której reklamacja dotyczy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje rozpatrywać będą Organizatorzy wspólnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

 4. Decyzja Organizatorów w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorami danych osobowych są Organizatorzy.

 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nazwy instytucji, którą reprezentuje uczestnik, oraz imienia i nazwiska uczniów, którzy zdobędą medale LOP.

 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Organizatorów: www.oddajelektrosmieci.pl oraz w siedzibie Organizatorów.

 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo uczestnika do nagród Konkursowych.

 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorami Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatorów.